ROTANIZ Sürdürülebilir PROJELERDEN Ayrılmasın...

Proje Değerlendirme


"Sayılabileni sayın, ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni ölçülebilir yapın." Galileo

"Eğer DEĞERliyse, DEĞERlemeye DEĞER. DEĞER ise, bilenindir."
End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN

Başvuru Öncesinde Proje Gözden Geçirme (Ckeck-up) Hizmeti

Gözden geçirme ile, özellikle proje teklifinin genel tasarımının mantıklı bir temele oturup oturmadığı, proje hedeflerinin ölçülebilir olup olmadığı, projede beklenen sonuçların / elde edilecek çıktıların somut bir şekilde öngörülüp öngörülmediği, proje faaliyetlerinin doğru planlanıp planlanmadığı ve proje başvuru formunun ilgili hibe kurallarına göre uygun şekilde doğru olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir. Ayrıca proje bütçesinin, projenin hedefleri, faaliyetleri ve beklenen sonuçları / elde edilecek çıktıları ile uyumlu olup olmadığı saptanır. Gözden geçirmeden elde edilen tüm bulgularla birlikte bir de öneriler listesi hazırlanır. Gözden geçirme hizmeti sonucunda proje teklifi sahibine/kurumuna/kuruluşuna (başvuru sahibine) bir Proje Teklifi Gözden Geçirme ve Öneri Raporu (Türkçe ve/veya İngilizce) sunulur.Uygulama Safhası / İzleme Süreci Proje Kontrol Hizmeti

Uygulama safhası / izleme süreci kontrol hizmeti ile, kabul olmuş projelerin projenin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olmak üzere (bazen bitiş tarihinden sonra da denetime tabi hibe programları olabilmektedir), aylık/periyodik/ara/final raporlarının hazırlanması ve proje sahibine/kurumuna/kuruluşuna bu raporların teslim edilmesi gerçekleştirilir. Bu hizmet ile, başvuru sahibinden sözleşme ile hazırlaması zorunlu olarak talep edilen uygulama safhası izleme/denetim raporlarının tamamlanması ve hak ettiği hibe ödemesini alması sağlanır. Bu çalışma ile, başvuru sahibine Aylık/Periyodik/Ara/Final Raporları (Türkçe ve/veya İngilizce) hazırlanarak teslim edilir.Kurumlara Özel Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Hizmeti

Mali Destek Programları için Uygulama Sonrası (Ex-Post) Değerlendirme Hizmeti

Organizasyonel Ar-Ge Kapasitesi Ölçümü

İnovasyon (Yenilik) Yeteneği (İndeksi) Ölçümü

Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi

Yatırım Planlarının Bağımsız Dış Uzman Değerlendirmesi

Stratejik Planların Gözden Geçirilmesi

Girişim Sermayesi Değerleme (Venture Capital Valuation)
AB Hibeleri Kapsamında Yürütülen ve Tamamlanan Projelerin Bağımsız Dış Değerlendirmesi

Proje tekliflerinin ilgili hibe makamı tarafından kabul edilmesinden ve taraflarca sözleşme imzalanmasından sonraki süreç, projenin uygulama safhası veya hayata geçirilme süreci olarak adlandırılır. Kabul edilen hibe projelerinde uygulama safhası, ilgili hibe makamı tarafından periyodik aralıklarla belirlenmiş takvimlere bağlı olarak izlenir/denetlenir. Bu izleme/denetim sürecinin yanında bazen bağımsız dış değerlendirme hizmeti ile projelerin hem uygulama sürecinde hem de projelerin tamamlanması sonrasında değerlendirilmesi gerçekleştirilir. İlgili hibe makamı tarafından konulmuş kurallar ve ilkeler çerçevesinde projelerin bağımsız ve tarafsız bir göz ile değerlendirilmesi ve Bağımsız Dış Değerlendirme Raporu ile elde edilen bulguların ve önerilerin ilgili hibe makamına sunulması gerçekleştirilir. 

Buradaki projelerin bağımsız dış değerlendirme hizmeti ilgili hibe makamlarınca talep edilebildiği gibi, bazen başvuru sahibinin kendi proje uygulama performansını görmesi için kendisi tarafından da talep edilebilmektedir. Veya bu değerlendirme hizmeti bir zorunluluk olarak ilgili hibe makamınca proje sahibinden de istenebilmektedir. Tüm bu değerlendirme sürecinde
Değerlendirme Kriteri Aileleri referans alınmaktadır. Değerlendirme Kriteri Aileleri 
şunlardan oluşmaktadır:

 • Değerlendirme Soruları
 • Avrupa Komisyonu Terminolojisi ve OECD-DAC Terimler Sözlüğü
 • OECD Kalkınma Desteği Değerlendirme Kriteri
 • Avrupa Komisyonu'nun Değerlendirme Standardları


 
Genel Değerlendirme Kriterleri
 • İlgililik (Relevancy): İlgililik kriteriyle AB hibe programlarındaki kalkınma müdahalesinde yararlanıcıların (hedef gruplar ve dolaylı faydalanıcılar) ihtiyaçları, ülke gereksinimleri, global öncelikler, ortaklar ve donör (hibe makamı) kuruluşların politikaları ile ilgili amaçların yaygınlaştırılması hedeflenir.
   
 • Etkinlik (Effectiveness): Etkinlik kriteriyle AB hibe programlarındaki kalkınma müdahalesinde başarılan ya da başarılması beklenen amaçlara önem verilip verilmediği hedeflenir. 
   
 • Verimlilik (Efficiency): Verimlilik kriteriyle AB hibe programlarındaki hibe projelerde tahsis edilen kaynakların/araçların/girdilerin (fonlar, uzmanlık, zaman, vb.) sonuçlara ne kadar ekonomik olarak dönüştürülüp dönüştürülmediğinin ölçümü hedeflenir.
   
 • Sürdürülebilirlik (Sustainability): Sürdürülebilirlik kriteriyle AB hibe programlarında kalkınma müdahalesinde bir projede elde edilen yararların/faydaların/kazanımların temel kalkınma desteği (yani hibe desteği) tamamlandıktan sonra da devam ettirilip ettirilemediğinin saptanması hedeflenir. Yani elde edilen faydaların uzun dönemde de devam ettirilme olasılığı irdelenir. Zaman geçtikçe net faydanın akışını etkileyebilecek risklere karşı elastikiyeti göz önüne alınır.
   
 • Etki (Impact): Etki kriteriyle AB hibe programlarında bir projede kalkınma müdahalesi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak amaçlanan ya da amaçlanmayan pozitif ve negatif, birincil ve ikincil uzun dönemli etkilerin üretilip üretilmediği irdelenir.   
   
 • Tutarlılık/Tamamlayıcılık (Coherence/Complementarity): Bu kriter birkaç boyutta değerlendirilir: 1) Avrupa Komisyonu'nun kalkınma programı ile  tutarlılık. 2) AB üyesi ortak ülkenin politikaları ve diğer donörlerin (hibe makamlarının) müdahaleleri ile tutarlılık/tamamlayıcılık. 3) Topluluk'un diğer politikaları ile tutarlılık/tamamlayıcılık.
   
 • Topluluk Katma Değeri (Community Value Added): AB kalkınma müdahalesinin üye ülkelerin müdahaleleri ile yalnızca AB üyesi ortak ülkede neleri sonuçlandırdığına dair faydaların yaygınlaştırılmasını içerir.